Nieuwsflits VNO-NCW

Respondenten ondernemerspanel ervaren steeds meer gevolgen van oorlog in Oekraïne.
Ondernemers voelen in toenemende mate de impact van de oorlog in Oekraïne. Met
name de gevolgen zoals de stijgende kosten voor energie, brandstof en grondstoffen
zorgen ervoor dat het vertrouwen van de ondernemers daalt. Dit blijkt uit een peiling
van een ondernemerspanel, een initiatief van VNO-NCW Midden, MKB-Nederland
Midden en provincie Gelderland, waaraan Gelderse ondernemers deelnamen.
Uit een eerdere peiling in mei van dit jaar bleek dat ruim de helft van de ondernemers
de gevolgen van de oorlog ervaarde. Nu geldt dat voor ruim twee derde van de in
totaal (aantal noemen) respondenten. Martin Ruiter, voorzitter VNO-NCW
Gelderland, geeft aan dat dit een behoorlijke stijging is. “Ondernemers zijn
genoodzaakt om de gestegen kosten deels of geheel door te berekenen in de
verkoopprijzen. Maar niet iedere ondernemer kan zomaar de prijzen verhogen en
voor die ondernemers betekent dit dat zij lagere marges tot verlies accepteren.”

Omzet omhoog
In de peiling is de impact op de omzet vergeleken met de situatie van voor de
coronaperiode. Steeds meer bedrijven slaagden erin de omzet terug te brengen op
het niveau van vóór corona of nog hoger. Ondernemers in de sectoren groothandel,
industrie en installatietechniek geven relatief vaak aan dat er sprake is van gestegen
omzetten. Daar staat tegenover dat horecaondernemers meer melding maken van
dalende omzetten.

Krappe arbeidsmarkt
Ruim de helft van de gevraagde ondernemingen in Gelderland bleef in omvang
gelijk. Hiermee lijken ondernemingen minder te groeien dan een jaar eerder.
Eenzelfde percentage respondenten verwacht de komende 3 maanden nog wel
vacatures te moeten invullen. Daarbij verwachten ondernemers dat het veel moeite
kost om deze vacatures te vervullen. Als grootste probleem ervaren zij dat er
onvoldoende werkzoekenden met de juiste vaardigheden beschikbaar zijn. Twee
derde van de respondenten kijkt wel naar alternatieven bij de werving van nieuwe
medewerkers, zoals leerwerktrajecten en mogelijkheden voor het aannemen van zijinstromers.
Peter Kerris, Gelders gedeputeerde voor Onderwijs & Arbeidsmarkt: “De
arbeidsmarkt wordt steeds krapper. Het wordt steeds moelijker om de vacatures in te
vullen. Dat vraagt van ondernemers ook echt een andere manier van denken over
hun personeelsbeleid en -werving. Het is goed om te zien dat veel Gelderse
ondernemers hier al stappen in zetten.”

Investeringsbereidheid
De huidige ontwikkelingen hebben effect op de investeringen van bedrijven. Bijna de
helft van de ondernemers geeft aan geplande investeringen uit te stellen. In mei, net
na het begin van de oorlog in Oekraïne, gold dit voor circa een derde van de
bedrijven. De belangrijkste uitgestelde investeringen zijn vooral verbouwingen of
uitbreidingen aan bedrijfspanden. Investeringen in duurzaamheidsmaatregelen staan
nog steeds hoog op de agenda van de ondernemers. Toch worden investeringen op
dit gebied ook wat meer uitgesteld. Als er sprake is van meer of versneld investeren,
gebeurt dat vooral op het gebied van duurzaamheid of energiebesparende
maatregelen. Gedeputeerde Helga Witjes voor economie en innovatie:
“Ondernemers merken dat het geen tijdelijke cisis is maar allerlei ontwikkelingen, die
steeds sneller gaan. Alles lijkt in beweging. Dan gaat het niet om uitzingen en
wachten tot het overwaait, maar om heel snel aanpassen. Dat vraagt van
ondernemers het uiterste in het veranderen van productieketens en investeren in
nieuwe verdienmodellen. Daar moeten overheid en ondernemers elkaar in vinden en
versterken.”

Effecten coronacrisis
Een meerderheid van de ondervraagde ondernemers merkt nog steeds de effecten
van de coronacrisis. Positieve effecten zijn de toegenomen flexibiliteit door onder
meer het hybride werken en de gestegen aandacht voor digitalisering. Voor
ondernemers zijn gestegen lasten door rente- en belastingverplichtingen en uitval en
hoog ziekteverzuim van personeel de negatieve gevolgen.
Voor meer informatie over de inhoud van dit persbericht kunt u contact opnemen
met: Tjerry Verhoeven, regiomanager VNO-NCW Midden, telefoon 06-53786919.